Honour Board - RB Open Pairs (SOP)

No Year CC Club Ven     RB Open Pairs Championship
3              
2 2022 N NSBC RB      
1 2021 N NSBC RB MP 1 Lorna Ichilcik & Helene Pitt
The NSBC Online Bridge Club  – Open PAIRS Championship (SOP Qualifying)